Gyógypedagógia


Gyógypedagógus: Szabóné Eredics Erika

A gyógypedagógiai munka keretén belül kerül sor a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztésére. Ezeknek a tanulóknak az egyéni formában történő fejlesztése a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján előírt rehabilitációs tanórai foglakozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján valósul meg.

A gyógypedagógiai tevékenység célja a szakértői véleményben feltüntetett, elmaradást mutató részképesség területek fejlesztése. A fejlesztőmunka a már meglévő készségekre, képességekre épít, a gyermek önbizalmának pozitív megerősítésével, sikerélmény biztosításával.

Alapvető feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a  gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is.

Kiemelt szerepet kap a téri orientáció, a vizuális és auditív észlelés, az intermodális észlelés, az emlékezet és a szerialitás fejlesztése, mivel ezek előfeltételei a magasabb mentális működéseknek, az eredményes tanulásnak.

 

Gyógypedagógiai tevékenységem az iskolában

 

Gyógypedagógusként az én feladatom iskolánk sajátos nevelési igényű tanulóinak járó gyógypedagógiai foglalkozások megszervezése és ellátása. A foglalkozások rehabilitációs órák keretében, a szakértői véleményekben meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg.

Ezeknél a részképesség-zavarral küzdő gyermekeknél a tanuláshoz, a valóság megismeréséhez szükséges pszichés funkciók születésüktől az iskolába kerülés időszakáig a normáltól eltérően, többé-kevésbé gyengén fejlettek. A fejletlen alapképességek megnehezítik iskolába kerülő gyerekek számára az olvasás, írás, számolás elsajátítását. Ezért az alsó tagozatos tanulók esetében kiemelten fontosnak tartom az említett pszichés funkciók – a testséma, téri orientáció, az észlelés, a szenzomotoros és szeriális képességek valamint az emlékezet – fejlesztését.
A rehabilitációs órákon ezeknek a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását illetve megerősítését végzem feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával. A feladatokat tanulók tudásszintjéhez igazítom, az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva. Az alsó tagozatos tanulóknál nagyon sok időt kell szánni a betűismeret megszilárdítására, az összeolvasás begyakorlására, a helyes szótagolásra, a hangok időtartamának érzékeltetésére, esetenként a számfogalom kialakítására, a meglévő szókincs aktivizálására és a szókincs fejlesztésére.
A felső tagozatos gyerekek fejlesztése alkalmával, akik már valamilyen szinten elsajátították a kultúrtechnikákat, több hangsúlyt fektetek a szókincs, a beszédértés, a helyesírási készség, az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztésére. Esetükben is lehetőség nyílik nyelvtani, matematikai ismeretek játékos módon történő gyakorlására.

A tanulók önmagukhoz mért fejlődési üteme lassú, lemaradásuk a saját évfolyamuk szintjéhez évről évre növekszik. Ez legszembetűnőbb az alsó tagozaton az olvasás, írás, számolás tanulási időszakában. Egyes tanulóknál hosszabb időt kell biztosítani az elsajátításhoz, akár évfolyam ismétlés árán is. Két évismétlő tanulónál tapasztaltunk pozitív irányú változást a tanulmányi téren, betűismeretük szilárdabb, olvasásuk, feladatértésük javult és feladatmegoldásban önállóbbak. Egyikük sajátos nevelési igényét meg is szüntették.
A tanulási problémákkal küzdő gyerekek képességbeli javulásai nem látványosak, a változások inkább hosszútávon mérhetők. Tapasztaltam, hogy ezek a tanulók kiscsoportos foglalkozásokon aktívabbak, motiváltabbak a feladatvégzésre, a siker elérésére érdekében, mint tanórákon. A kis csoportban többször átélhetik azt az élményt, hogy ők a legjobbak, a legügyesebbek, ami egy nagyobb osztályközösségben szinte elérhetetlennek tűnik számukra. Ezért a fejlesztő órák legfontosabb feladata a sikerélményhez juttatás, ami segít előmozdítani az előrehaladást, korrigálja a kudarcokat és mindenekelőtt megakadályozza a személyiség rossz irányba történő alakulását.


Szabóné Eredics Erika

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

english magyar deutsch english