Közösségek - Felső tagozatos munkaközösség


Szakmai irányító: Kovácsné Töreki Ildikó intézményvezető-helyettes

Iskolánk felső tagozatán a 2021/2022-es tanévben 229 tanuló folytatja tanulmányait.  Az osztályok munkáját az osztályfőnökök koordinálják. Jellemző, hogy nyolcadik év végére egymást segítő osztályközösségek alakulnak ki.

Felső tagozaton megkezdjük a szakrendszerű képzést, és részben folytatjuk a nem szakrendszerű oktatást magyar és matematika tantárgyak  esetében.

Tovább visszük az emelt szintű testnevelés oktatást. Itt már jelentkeznek a különböző sportágakban elért megyei és országos szintű sporteredmények.

A nyelvtanulást kötelező jelleggel a negyedik évfolyamon kezdik meg tanulóink. Két idegen nyelv közül választhatnak (angol – német), ötödik osztálytól, választhatják az emelt szintet is, abban az esetben, ha szakköri kereten belül már tanulta első osztálytól kezdve az adott nyelvet, és szaktanára is igazolja számára. Az idegen nyelv heti kötelező óraszáma 3, emelt szinten heti 5 óra.

Iskolánkban a szakos tanári ellátottság 100%-os, pedagógusaink részt vesznek a kötelező és önként vállalttovábbképzéseken. Korszerű ismeretekkel és tanítási módszerekkel rendelkeznek.

A kompetencia alapú oktatás fontosságát nevelőtestületünk elismeri, törekszik arra,  hogy a kulcskompetenciák kialakításában fejlesztésében egyre jobb eredményeket érjenek el diákjaink.

Jól felszerelt szaktantermekkel rendelkezünk, a tanórák közel 80%-a ezekben történik.

A felső tagozaton folyó munka színvonalát a felmenő rendszerű tanulmányi versenyek eredményei, továbbá a továbbtanulási mutatók minősítik.

 

Reál  munkaközösség

Munkaközösség-vezető: Fülöp Ildikó

A munkaközösség a matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, természetismeret és informatika tantárgyakat tanító nevelők munkáját fogja össze.

Feladatuk:
-a gyengébb tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás
-a kiemelkedő képességű tanulók felkészítése a felmenő rendszerű tanulmányi versenyekre
-háziversenyek szervezése
-a Zrínyi Ilona Matematikaverseny helyszínének biztosítása, illetve rendezésének  bonyolítása
-a reál tantárgyak megkedveltetése
-levelező versenyek, játékos iskolai vetélkedők szervezése
-iskolai projektek részbeni kidolgozása és azok megvalósításában való részvétel
- környezettudatos magatartásra nevelés megvalósítása komplex formába.


Művészeti munkaközösség

Munkaközösség-vezető: Tóth Csabáné

A munkaközösség a testnevelés, ének, rajz, tánc- és drámát tanító nevelőket fogja össze.

Feladatuk:

-a készségtárgyakat tanítók munkájának összehangolása, a tárgyak közötti kapcsolat lehetőségeinek feltárása
-a sport, művészeti és kulturális rendezvényeken , versenyeken való részvétel biztosítása, segítése,
-ösztönözni  a tanulókat a város fenti rendezvényein való aktív részvételre
-az iskola hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése
-kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók tehetséggondozása
-a kiemelkedő eredmények publikálása, közzététele
-teljesítménytesztek őszi, tavaszi mérése
-önképzés és részvétel továbbképzéseken

 

 

Humán munkaközösség

Munkaközösség-vezető: Hóbor Istvánné

A munkaközösség a magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyat tanítókat fogja össze.

Feladatuk:

-A gyenge képességű, hátrányos tanulók fejlesztése, felzárkóztatása
-A kiemelkedő képességű tanulók felkészítése a felmenő rendszerű tanulmányi versenyekre
-Kommunikációs kultúra fejlesztése
-A tehetséges tanulók felkészítése a városi kulturális szemlére, vers-és prózamondó versenyekre
-Az iskolai projekthétre az adott tantárgy programjának kidolgozása
-A tanulók felkészülésének segítése az iskolai ünnepélyekre
-Játékos irodalmi, nyelvi vetélkedők szervezése
-Az országos kompetenciamérés eredményességének érdekében a szövegértés fejlesztése


english magyar deutsch english