COVID-19 intézményi eljárásrend


Intézkedési terv

a 2021/2022. tanévben a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 

Az Intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 5.verzió 2022. január 17. c. dokumentum alapján készült.

1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

 

1.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

1.2. Iskolánk minden szükséges intézkedést megtesz az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

1.3. Az iskolánkban gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el.

1.4. A folyosókon egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A folyosókon, közösségi terekben a maszk használata kötelező.

1.5. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. A csoportbontások miatti osztálytermek, foglakoztatószobák, öltözők váltása között felületfertőtlenítést végzünk.

1.6. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

1.7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél figyelünk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

1.8. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban későbbi időpontban döntünk.

1.9. A szülői értekezleteket online tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben vagy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

1.10. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul.

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 

2.1. Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, aminek használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét! Az étkezések előtt és után alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, amelyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

2.2. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.

2.3. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

2.4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületeket (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.), valamint a padlót és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsük.

2.5. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt biztosítunk, amelyek viselése kötelező.

2.6. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Ez vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra és a szociális helyiségekre is.

2.7. Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

3. Étkeztetésre vonatkozó szabályok

 

3.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor figyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

3.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordíttatunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

3.3. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, napközis csoportok keveredését elkerüljük, sorban álláskor a védőtávolságot betartatjuk.

 

4. Tanulói hiányzások kezelése

 

4.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

4.2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

4.3. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az intézményvezető alapos indok esetén igazoltnak tekintheti a tanulói távolmaradást. A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy

- az intézményben, illetve az oda- és hazaúton fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális veszélye;

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóval egy háztartásban élő személyekre;

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.

A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak.

 

5. Teendők beteg személy esetén

 

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

5.2 A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban rögzített időpontot követően térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

5.3 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 

6. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 

6.1 Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.

6.2 Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.

6.3 Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell. Az intézményben vagy az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

6.4 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

Sárvár, 2022. január 17.

english magyar deutsch english